Samenwerken in Onderhoud (SIO)

Met Samenwerken in Onderhoud (SIO) werken Rijkswaterstaat en markt samen aan het verbeteren van de inkoop en uitvoering van het onderhoud aan de Nederlandse infrastructuur. Dat gebeurt met behulp van nieuwe contractvormen: een basis onderhoudscontract (BOC), een integraal onderhoudscontract, een separaat onderhoudscontract en overige contracten. Die nieuwe contractvormen versterken de kwaliteit van onderhoud en areaal (de effectiviteit), het productievermogen (efficiency) en het rendement voor de markt. Met die nieuwe contractvormen wordt ook ingezet op een structurele verbetering van assetmanagement. Het gaat dan onder meer over kosten, risico’s en het maken van keuzes over de prestaties die het areaal moet leveren.

Succesvol assetmanagement vraagt om een gelijkwaardige samenwerking met alle partners in de keten, met oog voor elkaars belangen. De markt kent immers als meest deskundige partij de oplossingsmethoden, technieken en de prestaties en kosten die hieraan verbonden zijn. Rijkswaterstaat en de markt vullen elkaar aan bij het benoemen van de risico’s. Gezamenlijk wegen ze af wat de beste oplossing is die binnen de budgettaire voorwaarden valt, de risico’s beheerst én het object laat presteren. 

In de visie ‘Gelijkwaardig Samenwerken 2.0’ is uitgewerkt hoe samenwerking in de huidige prestatiecontracten, de toekomstige BOC’s en andere onderhoudscontracten vorm kan krijgen. Het visiedocument is bedoeld ter inspiratie én om in de assetmanagementketen met elkaar in gesprek te gaan over hoe samenwerking op basis van gelijkwaardigheid kan worden vormgeven. Daarom is de visie verrijkt met vragen die kunnen helpen in het gesprek met ketenpartners of die zelfreflectie kunnen stimuleren. De bedoeling is om deze visie sowieso ter hand te nemen bij het voorbereiden, aanbesteden en realiseren van nieuwe onderhoudscontracten. Daarnaast is de visie toepasbaar bij bestaande, lopende aanleg- en onderhoudscontracten.

Boekje ‘Programmeren bij RWS: dat gaat zo!’

Een goede samenwerking begint bij een goed gesprek. Rijkswaterstaat en marktpartijen werken nauw samen aan het onderhoud van (vaar-)wegen, bruggen, viaducten, sluizen en andere grote en kleine projecten. En hoewel Rijkswaterstaat en de politiek uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de budgetten en programmering van wat wordt aangepakt, spelen ook marktpartijen een belangrijke rol. Het gesprek over die afweging is echter lastig als je elkaars taal niet spreekt en processen niet kent. Daarom ontwikkelden Wilhelm van Eeken (Van Doorn Buitenruimte) en Arnoud de Kruijf (Rijkswaterstaat) het boekje ‘Programmeren bij RWS: dat gaat zo!’. Met handvatten én een verklarende woordenlijst om marktpartijen en collega’s bij Rijkswaterstaat mee te nemen in een van de meest complexe processen bij Rijkswaterstaat: de programmering van onderhoud.

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"4","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"232939"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"4","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
Cookie-instellingen