Rijkswaterstaat start aanbesteding renovatie Koninginnensluis

Koninginnensluis Emmabrug
10-03-2023
228 keer bekeken

Rijkswaterstaat is gestart met een Europese aanbesteding voor de renovatie van de Koninginnensluis in Nieuwegein. Het project wordt uitgevoerd volgens de tweefasenaanpak en portfolioaanpak.

Onlangs zijn de aanbestedingsdocumenten gepubliceerd op de website TenderNed. De definitieve gunning wordt eind 2023 verwacht.

Doel renovatie Koninginnensluis

Na de renovatie moet de ruim 130 jaar oude sluis weer voldoen aan de eisen ten aanzien van levensduur, constructie, veiligheid en beschikbaarheid, met respect voor de historische waarde. We zoeken voor dit project een partner die met inbreng van kennis en kunde, samen met ons optimale resultaten kan boeken voor een eerlijke prijs.

Tweefasenaanpak

Bij het project wordt de tweefasenaanpak toegepast. Dit houdt in dat in een eerste fase de risico’s van de renovatie door Rijkswaterstaat en de opdrachtnemer gezamenlijk in kaart worden gebracht, voordat de definitieve prijs wordt bepaald en de uitvoering start (tweede fase).

Het project Koninginnensluis kent verschillende onzekerheden op meerdere technische vlakken, zoals werktuigbouw, industriële automatisering, elektrotechniek en civiele techniek. Daarnaast is de beschikbaarheid en kwaliteit van areaalgegevens nog onzeker. Door de tweefasenaanpak te hanteren, kunnen deze risico’s beheerst worden opgepakt.

Samenwerking Rijkswaterstaat en opdrachtnemer

Goede samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor de tweefasenaanpak en daarom wordt hier in de aanbesteding speciale aandacht aan gegeven. Zo wordt gevraagd om een samenwerkingsplan en het hanteren van 6 leidende principes van samenwerking.

Deze principes geven inzicht in de wijze waarop Rijkswaterstaat na gunning de samenwerking wil vormgeven met de opdrachtnemer. Gegadigden kunnen hier in het samenwerkingsplan gericht op inspelen.

Portfolioaanpak

Met de portfolioaanpak combineren we vergelijkbare projecten. Zo worden bouwbedrijven in staat gesteld over meerdere projecten heen risico’s te reduceren en innovatie te verhogen.

Ook helpt de portfolioaanpak om de capaciteit in de markt langlopend te continueren en efficiënter in te zetten. Voor deze aanbesteding is de Koninginnensluis de basisopdracht en geldt de Houtribsluis bij Lelystad als herhalingsopdracht. Bij beide projecten gaat het om renovatie van een sluiscomplex met beweegbare bruggen, met een multidisciplinaire problematiek.

Zowel de tweefasenaanpak als de portfolioaanpak komen voort uit het programma Op weg naar een vitale infrasector. Daarin werken we samen met de markt aan een sector die duurzaam en innovatief is, financieel gezond en waarin de risico’s die inherent zijn aan infraprojecten, goed worden beheerst.

Tevreden omgeving

Door de renovatie zorgen we ervoor dat de Koninginnensluis ook in de toekomst goed en veilig gebruikt kan worden. Daarbij blijft de waarde van het complex als Rijksmonument behouden, evenals een veilige doorstroom van de pleziervaart.

Tijdens de werkzaamheden houden we zo goed mogelijk rekening met de omwonenden. Zo moeten de gegadigden in de aanbesteding een plan schrijven waarin ze uiteenzetten hoe ze de omgevingshinder tot een minimum beperken.

Vervanging en renovatie Koninginnensluis

De renovatie van de Koninginnensluis is onderdeel van de Vervanging en renovatie opgave van Rijkswaterstaat. Veel bruggentunnelssluizen en viaducten stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Hierdoor neemt de kans op storingen toe en daarom worden ze nu versterkt, vernieuwd of vervangen. Voor deze opgave maken we zoveel mogelijk gebruik van slimme en duurzame technieken.

Over de Koninginnensluis

De Koninginnensluis ligt in de gemeente Nieuwegein in het Merwedekanaal, in de wijk Vreeswijk. De sluis is in 1892 geopend en het complex, met de sluiskolken en de Emmabrug, is aangewezen als Rijksmonument. Het Merwedekanaal en de kades hebben een cultuurhistorische waarde.

Het complex heeft 2 hoofdfuncties: het keren van hoogwater en het schutten van scheepvaart tussen het Merwedekanaal en de Lek. Door de aanleg van het Lekkanaal en de Beatrixsluizen (opening 1938) is het Merwedekanaal vooral in gebruik als vaarroute voor de recreatievaart. Door aanwezige bedrijven in Nieuwegein en schippersfamilies (met name in Vreeswijk) maakt ook beroepsvaart nog altijd gebruik van de sluis.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen