Impact Taskforce vooral merkbaar op middellange termijn

14-07-2022
257 keer bekeken

Tijdens de bijeenkomst van de Taskforce Infra op 16 juni jl. is de voortgang van het transitieprogramma naar een vitale infrasector besproken, onder meer aan de hand van de activiteiten van de werkgroepen.

Door stikstofproblemen en gestegen grondstofprijzen is de continuïteit in de deal flow nog steeds een groot probleem ziet ook de Taskforce Infra. Desalniettemin ziet de Taskforce voldoende kansen om impact te maken op de middellange termijn.

Stikstof en Oekraïne belemmeren deal flow

Hoog op de agenda stonden de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne en het stikstofprobleem. Die dossiers hebben grote invloed op het op de markt brengen van nieuwe projecten, met alle onzekerheid en zorgen die dat met zich meebrengt, zowel voor de markt als voor RWS. Zo is een lagere continuïteit van het werk vanuit RWS bijvoorbeeld van invloed op de keuzes die de markt moet maken over personeelsbeleid en innovaties. Op het moment dat het werk weer op de markt komt, is het de vraag of en hoe RWS en de marktpartijen dan samen het aanbod aan projecten kunnen gaan realiseren. Zowel in de begeleiding, voorbereiding als uitvoering zal dan naar verwachting krapte ontstaan in de benodigde capaciteit.

Impact Taskforce vooral merkbaar op middellange termijn

De Taskforce Infra wordt hierbij als een belangrijk instrument gezien. Door de open uitwisseling in de Taskforce kan bijvoorbeeld gezamenlijk op actuele situaties worden ingespeeld. Tegelijkertijd worden meer concrete resultaten verwacht, met name als het gaat om de continuïteit en versnelling van de productie. De lange termijn waarop resultaten worden bereikt zijn steeds moeilijker uit te leggen: de markt ziet graag op korte termijn meer snelheid en resultaat. Helaas lukt het de Taskforce niet om hier op korte termijn verandering in te brengen. Maar het blijft een kwestie van volhouden om te zorgen dat we samen op middel lange termijn de transitie naar een vitale infrasector voor elkaar krijgen.

Communiceren over successen

Niettemin wordt geconstateerd dat op veel plekken stappen worden gezet om de transitie vorm te geven. De transitiebeweging is in gang gezet, maar vraagt ook tijd om meer concrete en zichtbare resultaten te kunnen laten zien. Het is ook zeer gewenst om het bestuurlijk overleg tussen branches, minister en RWS weer op te pakken. Daarin kunnen de belangen van de markt ook goed worden overgebracht. En de Taskforce wil daarom zelf, en via de leden uit de achterban, meer uitdragen wat we doen en welke resultaten en successen we boeken in de transitie. Onder meer door de successen uit de werkgroepen uit te bouwen en te delen. De transitie naar een vitale infrasector vraagt een inspanning van zowel marktpartijen als RWS.

Marktsignalen Taskforce Infra klinken door in Den Haag

Tot slot is een aantal veranderingen al wel zichtbaar. Dat blijkt uit de manier waarop in verschillende werkgroepen wordt samengewerkt. Dat betekent ook dat de Taskforce snel kan reageren en signalen uit de markt kan overbrengen, bijvoorbeeld aan de Kamer. Het regeerakkoord en de recente Kamerbrief zijn daar goede voorbeelden van. Op productie verbetering is het doel nog niet bereikt, maar de zorg hierover in de markt is wel op politiek niveau bekend. RWS luistert echt, en in de Taskforce en werkgroepen vinden goede gesprekken plaats. De Taskforce Infra wordt daarmee ook steeds meer herkend als een plek waar vraagstukken die relevant zijn voor de infrasector, aan de orde kunnen komen en waar de verbinding RWS en markt (breed) goed is gemaakt.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen