Taskforce Infra zet succesvolle samenwerking voort om uitvoering infraopgave te verbeteren

17-01-2022
98 keer bekeken

In 2020 startte de Taskforce Infra, een initiatief van Rijkswaterstaat en een brede infracoalitie. De Taskforce Infra begon in coronatijd om gezamenlijk het werk aan de wegen, waterwegen en kust zoveel mogelijk voort te zetten en waar mogelijk te versnellen.

Het werkterrein van de Taskforce Infra is in de zomer van 2020 verbreed van de markttransitie naar een vitale infrasector, die begin 2020 al in gang was gezet. De Taskforce is trots op de geboekte resultaten en zet de succesvolle samenwerking ook in 2022 voort.

Taskforce, aanjager voor verandering en samenwerking

In de Taskforce Infra werkt Rijkswaterstaat samen met vertegenwoordigers van Bouwend Nederland, Cumela, MKB Infra, NL Digital, NL Ingenieurs, Techniek Nederland en de Vereniging van Waterbouwers.

De samenwerking leverde sprekende resultaten. Zo is de aanbesteding van de 2e fase van de A1 Apeldoorn-Azelo en de innovatiestrook bij InnovA58 versneld opgepakt. Ook zijn ondanks de gevolgen van corona diverse projecten werkzaamheden versneld uitgevoerd zoals de vervanging en renovatie van de Kooybrug en draaibrug bij Montfoort.

Verder zijn er verbetervoorstellen voor het gunnen op beste prijs-kwaliteitsverhouding (toepassing BPKV) geformuleerd. Daarom besloten de leden de samenwerking in de Taskforce Infra ook in 2022 onverminderd voort te zetten. We werken graag verder aan tastbare resultaten en het versterken van het wederzijds begrip rond de belangrijkste ontwikkelingen aan zowel markt- als overheidszijde.

Aansluiten op de markttransitie naar een vitale infrasector

Begin 2020 startte de uitvoering van het Plan van Aanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’. In dit plan is vastgelegd hoe Rijkswaterstaat, marktpartijen en andere betrokkenen in de komende jaren vanuit hun eigen rol en expertise samenwerken aan een innovatieve, financieel gezonde infrasector.

Gericht op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland groeien we toe naar het klimaatneutraal, klimaatbestendig en circulair uitvoeren van onze projecten en maximaal gebruikmaken van de kansen van digitalisering.

8 groepen werken aan verschillende thema’s

De manier waarop in de Taskforce Infra door marktpartijen en Rijkswaterstaat wordt gewerkt, is een voorbeeld van de nieuwe samenwerking, die nodig is voor het realiseren van de gezamenlijke opgave.

In de Taskforce werken 8 groepen met daarin vertegenwoordigers van marktpartijen en Rijkswaterstaat samen om de opgave in de infrasector sneller en slimmer te kunnen doen. De groepen werken samen op het gebied van: monitoring & continuering van de productie (inclusief de inkoopplanning), stikstof, versnelling van de voorbereidingsfase, tenderprocedures van projecten, een 2-fasen aanpak, verdienmodellen, portfolio & performancemanagement en tot slot assetmanagement.

Bijdragen aan stabiel marktvolume

De stikstofproblematiek heeft grote gevolgen voor een deel van de projecten van Rijkswaterstaat. Een deel van de projecten staan om die reden “on hold”. Daarnaast bleek de afgelopen jaren dat de onderhoudsopgave van Rijkswaterstaat dusdanig groot is geworden, dat de gereserveerde budgetten niet meer toereikend zijn. De Taskforce stelt zich tot doel om de dip in het productievolume die daarmee gecreëerd wordt zoveel mogelijk te beperken.

We kijken vanuit de verschillende werkgroepen naar mogelijkheden om (deel)projecten eventueel slimmer en sneller uitgevoerd te krijgen. We willen knelpunten wegnemen om te zorgen voor meer continuïteit. Stabiliteit en continuïteit van marktvolume is immers de basis voor een (financieel) gezonde sector, die nodig is om de gewenste innovatie en verbeteringen vorm te kunnen geven en toe te kunnen passen.

Goede afstemming levert mooie resultaten op

De resultaten van de transitie worden nu zichtbaar. Zo zijn inmiddels de eerste handreikingen voor diverse nieuwe projecten en aanbestedingsvormen opgeleverd en zijn concrete verbetervoorstellen voor het gunnen op basis van de beste Prijs-Kwaliteitverhouding (BKPV) geformuleerd. Via de Taskforce vond afstemming plaats over de Innovatieagenda en over de eerste transitiemonitor van het programma ‘op weg naar een vitale infrasector’.

Daarnaast droeg de analyse van de reguliere inkoopplanning van Rijkswaterstaat bij aan een beter wederzijds begrip over het belang van een voorspelbaar productievolume voor de middellange termijn. Dit levert ook een bijdrage aan de politieke besluitvorming, ‘De manier waarop we samen met alle partijen in goed overleg en afstemming deze tastbare resultaten hebben bereikt toont het positieve effect van de Taskforce Infra aan. De snelheid en kwaliteit van de ontwikkelde stappen en producten is een stuk sterker door de gezamenlijke inbreng van de marktpartijen in werkgroepen en in de Taskforce zelf’, aldus Yke Norg, secretaris van de Taskforce Infra en lid van diverse werkgroepen.

Doorbouwen op successen

Door het succes van de Taskforce in 2021 is gezamenlijk besloten de samenwerking en aanpak in 2022 voort te zetten. Komend jaar zal de Taskforce Infra verder gaan met de uitwerking van concrete voorstellen voor vernieuwing en verbetering.

Bijzondere aandacht gaat uit naar een brede toepassing van de opgebouwde kennis en ervaring. Zo gaan we de kennis die Rijkswaterstaat en marktpartijen opdoen in de verschillende 2-fasen experimenten bundelen in een eerste handreiking 2-fasen projecten bij Rijkswaterstaat. Ook gaat de Taskforce een belangrijke bijdrage leveren aan een nieuwe visie op onderhoudscontracten waarmee we bijdragen aan de doorontwikkeling van het asset management bij Rijkswaterstaat. Daarnaast zetten we de intensieve informatie en kennisuitwisseling over de inkoopplanning en de monitoring daarvan voort.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen